Terug naar boven

Kijk naar de activiteiten. Om die in gang te kunnen zetten is er input nodig. Input verwijst naar geld, tijd, materialen, etc.

 

  • Welke bronnen zet je in om je activiteiten, output en impact te kunnen realiseren?
  • Hoe weet je dat dit uiteindelijk leidt tot de gewenste outcomes en impact?
  • Is het realistisch om te verwachten dat je met deze input de gewenste impact gaat bereiken?

 


 

Check: Kloppen de antwoorden nog steeds met de antwoorden gegeven bij stap 1, 2, 3 en 4? Sluiten de antwoorden op de vragen aan bij activities, output, outcomes en impact? Waarom?

Voorbeeld

Voorbeeldschool X

 

“De coördinator van het project wordt 1 dag per week vrij geroosterd om dit project in goede banen te leiden. Daarnaast wordt er € 35.000 aan subsidiegeld in dit project geïnvesteerd.”

Opdracht

Vul het schema in voor je eigen project.

 

Voor stafVoor leerlingenVoor de organisatie
Outcomes
in termen van verandering in kennis, vaardigheden, gedrag, praktijk, etc.
Om dit te bereiken hebben we de volgende concrete resultaten (output) nodig:
Dat betekent dat we de volgende activiteiten moeten inzetten: 
Daarbij zetten we de volgende bronnen (input) in: 

 

Download het invulformulier

Check Impacttool 1/2

Tijdens je project zul je bijhouden of je al je activiteiten wel goed en tijdig uitvoert. Leiden je activiteiten tot output? Dit is onderdeel van je projectmanagement.

(Doen we de dingen goed?)

 

Eigenlijk wil je ook weten of je project leidt tot de veranderingen/effecten die jij had beschreven. Dus: leidt je output tot outcomes?

(Doen we de goede dingen?)

 

Dat lijkt lastig want die spelen zich af na je project of buiten je directe invloedssfeer. Toch kan het wel. Het werkt het best als je vooraf bedenkt wat er zal gebeuren en daar outcome indicatoren bij bedenkt.

 

Kijk naar de outcomes.

  • Welke indicatoren kun je formuleren bij de verwachte veranderingen? Maak het SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdsgebonden.
  • Welke informatie (kwalitatief en kwantitatief) heb je daarvoor nodig?
  • Waar kun je informatie vinden die ons gaat helpen om te zien of we op de goede weg zijn?

 

Waarom zou je dit doen?

  1. Het geeft je vaak mooie verhalen voor de mensen en organisaties die bij je project betrokken zijn.
  2. Het geeft je de kans je activiteiten nog bij te stellen om te zorgen dat je project meer effect heeft.

Aanvraagformulier

De informatie die je hier verzamelt kan interessant zijn voor de volgende delen van het aanvraagformulier.

 

Monitoring/Evaluation


Project management

Doorverwijzingen

In deze fase kun je gebruik maken van tools (als je dit grootser wilt doen) als:

 

Most Significant Change

Outcome Mapping

Learning Histories

Ontwikkelen indicatoren en gegevens verzamelen

Voorbeeld

OutcomeOutcome Indicator(en) Hoe ga je het meten?Wanneer ga je het meten?
Leerlingen: Door versterkte lessen worden de leerlingen dieper ingeleid in de lesstof. Dit zorgt voor verbeterde eindresultaten in een uitdagendere leeromgeving. Daarnaast verbetert hun internationale oriëntatie.Minimaal B2 niveau Engels, voor zowel schrijven / spreken / luisteren / lezen.Observaties in de klas. Toetsing.Observaties wekelijks en toetsing na afloop van lessencyclus
Docenten: De docenten zullen vanwege de onderdompeling het Engels hun taalvaardigheid verbeteren waardoor ze met meer zelfvertrouwen en verdieping de lessen kunnen geven. Daarnaast verrijken zij hun lesstofaanbod door te leren van andere docenten en schoolsystemen.Minimaal C1 niveau Engels, voor zowel schrijven / spreken / luisteren / lezen.
Lokale schijf gevuld met lesideëen van
Peer-feedback
Observaties in de klas / lesbezoeken (assessmentformulier)
Tijdens overleggen in bouwvergaderingen, maandelijkse klassenbezoeken. Resultaten bespreken tijdens klankbordgroep- vergaderingen.
Schoolorganisatie: De school zal groeien in haar internationale oriëntatie vooral door de nieuwe contacten met de Engelse scholen, het internationale netwerk groeit. Zo ontstaat er een vernieuwende dimensie in het scholingsaanbod waarmee de school zich kan profileren naar basisscholen, ouders en inspectie.TTO-visitatie: binnenhalen van TTO-certificaatEvaluatie schoolbeleidsplan TTO
TTO-visitatie
Jaarlijkse evaluatie schoolbeleidsplan

 

Indicator(en)

Outcome indicatoren beogen te meten wat je wilt meten. Dus niet het aantal ontmoetingen maar het effect ervan. Een mooi voorbeeld vind je bij deze link.

 

Hoe ga je het meten?

Analyseren van verslagen, focus group interviews, semi structured interview, individual evaluation (survey monkey e.g.), observations, story-telling.

Opdracht

Vul het schema in voor jouw project.

 

OutcomeOutcome Indicator(en) Hoe ga je het meten?Wanneer ga je het meten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het invulformulier

Check Impacttool 2/2

Vergroot de impact van je project door de juiste mensen en organisaties ‘mee te nemen’. Betrek mensen van binnen en buiten je organisatie. Vergroot de effecten van je project door ervoor te zorgen dat de juiste mensen ‘meewerken’ (je project ‘adverteren’, zich niet ‘bedreigd voelen, ‘van je willen leren’ enz.). Voor een deel merk je dit tijdens je project, maar door er van tevoren over na te denken kun je een en ander goed plannen.

Doorverwijzingen

In deze fase kun je gebruik maken van tools als:

 

Knowledge Fairs

Chat or Talk shows

Voorbeeld

Wie is er betrokken bij mijn project en wie zou er betrokken moeten zijn bij mijn project?Welke rol spelen die?Welk boodschap wil ik hen meegeven?Hoe betrek ik die vanaf het begin?
Andere docenten en directie binnen de schoolDeze groep docenten zijn van belang om draagvlak te creëren voor het project en de resultaten overtuigende over te brengen.Inzichten geven in de meerwaarde van het meedoen aan internationale projecten zodat zij ook gestimuleerd worden om gebruik te gaan maken van de nieuwe opgedane kennis, vaardigheden en gedragingen.Door het organiseren van studiebijeenkomsten.
Andere docenten /directies buiten de schoolZijn van belang voor verspreiding van de resultaten, delen van good practices.Inzichten geven in de meerwaarde van het meedoen aan internationale projecten zodat zij ook gestimuleerd worden om mee te doen en gebruik te maken van elkaars expertise.Organiseren van netwerkbijeenkomsten.
OudersZijn belang voor het creëren van draagvlak voor het uitvoeren van het project.Profilering van de school door middel van internationalisering.Structurele aandacht voor TTO en Erasmus+ projecten in de nieuwsbrief / website.
Nieuwe leerlingenBelangrijk voor toekomstbestendigheid van de schoolBelang van het spreken van meerdere talen en internationale oriëntatie voor toekomstperspectief op de arbeidsmarkt.Updaten van de website met nieuwsbericht voor, tijdens en na het Erasmus+ project ter profilering van de school.
WerkgeversBelangrijk voor het aansluiten bij welke kennis, vaardigheden en attitudes nodig zijn voor de globaliserende arbeidsmarkt.De werknemers van de toekomst worden opgeleid met kennis, vaardigheden en attitudes die aansluiten bij een globaliserende arbeidsmarkt. Inzicht geven in de meerwaarde van internationale projecten.Betrekken bij netwerkbijeenkomsten, nieuwsberichten, presentaties. Bezoeken van bedrijven met leerlingen / docenten.

Opdracht

Vul het schema in voor jouw project.

 

Wie is er betrokken bij mijn project en wie zou er betrokken moeten zijn bij mijn project?Welke rol spelen die?Welk boodschap wil ik hen meegeven?Hoe betrek ik die vanaf het begin?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het invulformulier